آرا هیئت داوران جشنوراه منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش اول )

 آرا هیئت داوران جشنوراه منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت خلیج فارس و کویر ( بخش بزرگسال -بخش اول )

آیین اختتامیه جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت مناطق کویر و خلیج فارس در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار گردید

بخش بزرگسال -بخش اول

تقدیر طراحی بروشور بخش بزرگسال به آقای سید حمید جوکار برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

جایزه برگزیده بخش بروشور به آقای محسن شادکام برای نمایش شروعی دیگر از استان یزد

رتبه سوم بازیگری همراه مرد به صورت مشترک به آقایان داود پارسا برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد و آقای یوسف قائدی برای نمایش کله پوک ها از استان بوشهر

رتبه دوم بازیگری همراه مرد به صورت مشترک به آقایان ابوالفضل حیدری برای نمایش کله پوک ها از استان بوشهر و آقای داود رمضان زاده برای نمایش پنج شنبه آخر ماه از استان هرمزگان

هیئت داوران هیچ بازیگری را حائز رتبه اول بازیگری همراه مرد ندانستند

تقدیر بازیگری همراه زن به صورت مشترک خانم ها فاطمه راستی برای نمایش زن بی پناه از استان هرمزگان و خانم نازنین سالاری و بازیگر خردسال خانم مارال خالقیان برای نمایش ما شدیم سنگ خدا از استان کرمان

رتبه سوم بازیگری همراه زن به صورت مشترک به خانم ها شیوا قاسمی برای نمایش پنج شنبه آخر ماه از استان هرمزگان و خانم حکیمه حاکسار برای نمایش هرگز کسی اینگونه فجیع از استان خراسان رضوی

رتبه دوم بازیگری همراه زن به صورت مشترک به خانم ها مهسا خدری برای نمایش کله پوک ها از استان بوشهر و خانم طیبه زندشی برای نمایش بر پهنه دریا از استان هرمزگان

هیئت داوران هیچ بازیگری راحائز رتبه اول بازیگری همراه زن ندانستند

تقدیر بازیگری مرد در بخش نانیسم به آقای علی امامی برای نمایش حقایق در باب پسرفت از استان کهکیلویه و بویر احمد

رتبه سوم بازیگری مرد در بخش اختلالات جسمی به صورت مشترک به آقایان امیرحسین قاسمی زاده برای نمایش کله پوک ها از استان بوشهر و محسن خوری برای نمایش زن بی پناه از استان هرمزگان

رتبه دوم بازیگری مرد در بخش اختلالات جسمی به آقای علیرضا ترابی برای نمایش کوچ قصه ها از استان خراسان شمالی

رتبه اول بازیگری مرد در بخش اختلالات جسمی به صورت مشترک به آقایان مهدی کناری و جواد انصاری برای نمایش بر پهنه دریا از استان هرمزگان

تقدیر بازیگری مرد در بخش اختلال بینایی به آقای حمیدرضا حافظی برای نمایش ما شدیم سنگ خدا از استان کرمان

رتبه سوم بازیگری مرد در بخش اختلال بینایی به آقای محسن برفی نژاد برای نمایش امواج خروشان یک رادیو از استان خوزستان

رتبه دوم بازیگری مرد در بخش اختلال بینایی به آقای مسلم بهزادی برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

رتبه اول بازیگری مرد در بخش اختلال بینایی به آقای ابرهیم چابک برای نمایش قهرمان از استان هرمزگان

تقدیر بازیگری مرد در بخش اختلال ذهنی به صورت مشترک به آقایان علی مرادجعفر برای نمایش بر پهنه دریا از استان هرمزگان و رضا سهرانی برای نمایش ما شدیم سنگ خدا از استان کرمان

هیئت داوران هیچ بازیگری مرد را حائزرتبه سوم بازیگری مرد در بخش اختلال ذهنی ندانستند

رتبه دوم بازیگری مرد در بخش اختلال ذهنی آقای عبداله رنجبران برای نمایش پنج شنبه آخر ماه از استان هرمزگان

رتبه اول بازیگری مرد در بخش اختلال ذهنی آقای جواد کمالی برای نمایش پنج شنبه آخر ماه از استان هرمزگان

رتبه سوم بازیگری زن در بخش نانیسم به صورت مشترک به خانم ها پریا امامی برای نمایش حقایقی در باب پسرفت  و فروغ رضایی برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

رتبه دوم بازیگری زن در بخش نانیسم به خانم خدیجه موسوی برای نمایش کوچ قصه ها از استان خراسان رضوی

رتبه اول بازیگری زن در بخش نانیسم به خانم زینب نارکی برای نمایش زل زدن به چشم گاوی که لیکه می زد از استان کهکیلویه و بویر احمد

رتبه سوم بازیگری زن در بخش اختلال جسمی به خانم الهام پرید برای نمایش زخمه تار از استان خراسان جنوبی

رتبه دوم بازیگری زن در بخش اختلال جسمی به صورت مشترک به خانم ها ساناز سلیمانی برای نمایش کله پوک ها از استان بوشهر و سمانه قنبری برای نمایش سینکوب از استان خراسان رضوی

هیئت داوران هیچ بازیگری را حائز رتبه اول بازیگری زن در بخش اختلال جسمی ندانستند

تقدیر بازیگری زن در بخش اختلال روانی به صورت مشترک به خانم ها زهرا افیسی برای نمایش بندوش از استان بوشهر و شهلا جوذری برای نمایش بر پهنه دریا از استان هرمزگان

رتبه دوم بازیگری زن در بخش اختلال شنوایی به خانم فاطمه بهادر در نمایش دستاپ از استان بوشهر

رتبه اول بازیگری زن در بخش شنوایی به خانم سوسن اخوت برای نمایش کد ۹۹ از استان خوزستان

شرجی

1 Reviews

1

Write a Review

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *