فرم ثبت نام در کارگاه نویسندگی

فرصت ثبت نام به پایان رسیده است 
کارگاه نویسندگی از ۲۰ آبان ماه ساعت ۷ بعد از ظهر در پلاتو دریا برگزار می شود
ادرس : بندرعباس ، بلوام امام حسین ، بوستان هنر ، روبروی فروشگاه افق کوروش